top of page
Subtle Shapes Transparent

Pohjavesitutkimukset Karviassa

Taustaa


Lakeuden Vesi Oy on suorittanut mittavia pohjavesitutkimuksia Karviassa. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää, millaisin edellytyksin pohjavettä olisi mahdollista hyödyntää ekologisesti ja teknisesti kestävällä tavalla siten, että korvaamatonta haittaa ei aiheudu ympäristölle eikä alueen paikallisille toimijoille.

Lakeuden Vesi Oy on ottanut pohjavettä Kauhajoelta vuodesta 1994 alkaen, ja yhteistoiminta paikallisten toimijoiden kanssa on vakiintunut erinomaiselle tasolle. Yhtiön toiminta-alueen vedenkulutus kasvaa jatkuvasti. Asukaskeskittymien, toimintojen ja teollisuuden kehittyminen lisäävät vedentarvetta jatkossakin. Vesihuollon jatkuvuuden varmistamiseksi tulee yhtiön olla varautunut myös poikkeustilanteisiin.

Subtle Shapes Transparent
240_F_307819954_0o6xz8m3RYUXuaSpMMqfcZns

Tutkimusalue


Tutkimusalue käsittää Pohjankankaaseen kuuluvia alueita Nummikankaan eteläpuolella Karvian kunnassa. Kokonaisuutena Pohjankangas on osa laajempaa muodostumakokonaisuutta, joka alkaa Jämijärven eteläpuolella itä-länsisuuntaisena Hämeenkankaana. Niinisalosta pohjoiseen Nummikankaalle kulkeva osuus tunnetaan nimellä Pohjankangas. Koko esiintymäkokonaisuuden pituus on lähes 100 km ja leveimmiltä kohdiltaan se on useiden kilometrien levyinen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristöviranomaisten pohjavesialueiden luokituksessa Pohjankankaaseen kuuluu Karvian kunnan alueella kolme pohjavesialuetta, jotka ovat pohjoisesta etelään siirryttäessä Nummikankaan eteläpuolella oleva Pohjankankaan Ellinharjun, Kantinkankaan ja Karvianjoen eteläpuolella oleva Kauraharjun-kankaan alue. Alueella muodostuu selvitysten mukaan pohjavettä noin 17000 m3 vuorokaudessa.

Nykyinen vedenotto


Pohjavedenottoa suunniteltaessa ja lupakäytännössä ensisijalla on aina paikallisen asutuksen vedensaannin turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Laajempi yhtenäinen vedenotto on mahdollista yhdistää yksityiseen ja vesiosuuskuntien suorittamaan vedenottoon siten, että veden laatu, taloudellisuus ja järjestelmien toimintavarmuus taataan kaikille osapuolille. Mahdollinen vedenotto tulee mitoittaa siten, että haitallisia ympäristövaikutuksia ei synny.

Yhteensovittaminen maa-ainesten oton kanssa


Karvian kunnalle on tärkeää varmistaa maa-ainesten ottoon liittyvän yritystoiminnan toiminta edellytysten turvaaminen. Maa-ainesten ja pohjaveden ottoa ohjataan erikseen lainsäädännössä ja niiden tarkoituksenmukainen yhdistäminen on täysin mahdollista ilman ristiriitoja. Tutkimuksista saadaan merkittävästi lisätietoa myös maa-ainesten ottolupien käsittelyä varten.

Tutkimusten tilanne


Suurin osa maastotutkimuksista suoritettiin vuosina 2006-2009, jonka jälkeen tutkimukset ovat jatkuneet seurantatutkimuksina ja täydentävinä tutkimuksina.

Syksyllä 2010 vedenhankintatutkimusten valmistuttua yhtiön hallitus päätti vedenottoluvan hakemisesta. Hakemussuunnitelmassa haettavaksi vesimääräksi muodostui koko tutkimusalueelta yhteensä 6500 m³/d vedenottolupa. Hakemussuunnitelma jätettiin viranomaisten käsiteltäväksi keväällä 2011. Karvian vedenottohankkeen pitkään jatkunut vedenhankintalupaprosessi sai aluehallintovirastolta viimein myöntävän päätöksen keväällä 2014. Aluehallintoviraston vedenottolupapäätöksestä valitettiin ja tammikuussa 2016 saatiin Vaasan hallinto-oikeuden päätös asiassa. Edelleen myönteisestä hallinto-oikeuden vedenottolupapäätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka ratkaistavana asia nyt on.

bottom of page