top of page
tippa.jpg

Pohjavesinäytteistä määritetään mm. pohjaveden pH, rauta-, mangaani-, kalsium- ja magnesiumpitoisuus sekä orgaaninen kokonaishiili.

Veden laatu

Veden laadun valvonta

Toimitetun veden laatua tutkitaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti. Käyttötarkkailu toteutetaan ottamalla näytteitä laitosten raakavedestä ja laitoksilta lähtevästä vedestä sekä vedenpuhdistusprosessin eri osista. Käyttötarkkailunäytteet tutkitaan pääsääntöisesti SeiLab:ssa tai muussa STM:n asetuksessa 1352/2015 esitetyt vaatimukset täyttävässä laboratoriossa. Näiden tutkimusten lisäksi laitoksilla tutkitaan veden laatua useilla jatkuvatoimisilla mittareilla.

Pohjavesien laatua tutkitaan säännöllisesti ottamalla pohjavedenottamoilta sekä tarkkailuputkista näytteitä, jotka tutkitaan laboratoriossa. Näytteistä määritetään mm. pohjaveden pH, rauta-, mangaani-, kalsium- ja magnesiumpitoisuus sekä orgaaninen kokonaishiili.

Pohjavesialueilla mitataan pohjaveden pintoja kahdesta kahteentoista kertaa vuodessa mittauspaikasta riippuen. Lisäksi käytössä on jatkuvatoimisia pinnanmittausantureita, joilla ottamoiden pohjavedenpintoja seurataan reaaliajassa.

Pohjavesien pintoja on seurattu pohjavesialueilla jo ennen veden ottamista, ja sitä on jatkettu ja jatketaan edelleen. Näin kertyy arvokasta tietoa pohjavedenoton vaikutuksista pohjavesien pintaan, määrään ja pohjaveden virtaussuuntiin käytössä olevilla pohjavesialueilla.

Yhteensä Lakeuden Vedellä on tarkkailussa Kauhajoella, Karviassa ja Kurikassa 113 havaintoputkea, joista 49 kpl on varustettu jatkuvatoimisella mittauksella, sekä 30 kaivoa, joista 1 jatkuvatoiminen. Ilmajoella on 14 havaintoputkea Salonmäki A:n ja Koskeskorvan pohjavesialueilla ja Seinäjoella 4.

Lisäksi Kauhajoella ja Karviassa mitataan pintavesien virtaamia 19 paikassa, joista kahdessa jatkuvatoimisesti.

AdobeStock_174551057.jpg
LOGO.png

Vesilaitoksilta lähtevän veden laatu

bottom of page